Driver & Software

วันที่ 18 มีนาคม 2561 บริษัท บางกอกดาต้าคอม จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร NG-PON หรือ Next GPON ให้กับทีมงานจากสถาบันนวัตกรรม ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บรรยายโดย ผศ.ดร.สมมาตร แสงเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้าสาขาโทรคมนาคมและที่ปรึกษาบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากการปฎิบัติงานจริง