ดาวน์โหลดไฟล์ตามรุ่นของเครื่องมือด้านล่างนี้ (ลิ้งค์ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive)

 

Firmware

CX Series : CX100(Red+) CX150D3 CX180D3 v5.6.2
  CX100+ CX120+ CX120(Red+) CX180+ v5.0.96
  CX180R
  CX380D3 v3.6.5
  CX380X v1.5.1
FX Series : FX300 v02.00.4849
  FX150 v01.00.4850
   
MX Series : MX100e+ v.1.2.3-15
  MX120e+ v1.0.4-7
   
MTTplus Series : MTTplus Platform v01.00.0086
  MTTplus-320 10G Module v01.00.37
  MTTplus-420 GPON v01.20.0000
  MTTplus-410 OTDR v01.00.4856
TX Series : TX130E+ v03.06.0000
  TX130M+ v02.08.0000
  TX300E v10.01.07
  TX300s Platform v03.02.08
  TX300s Module v02.00.26
  MTX150 v01.00.0017

 

Software

VeEX : ReVeal CXM for CX1xx v3.8.0
  ReVeal CX300 v1.5.1
  ReVeal FX300 v1.0.5
  ReVeal MLX Lite v1.0.6
  ReVeal MTX for TX1xx MX1xx v1.7.5
  ReVeal RXTS for TX300s MTTplus RxT v1.1.6
  Fiberizer for OTDR
  CX Probe Configuration v.1.0.4
   
Rover : Rover SMART v.5.57

 

Document

VeEX : วิธีการอัพเกรด CX180R
  การตั้งค่า CX180R
  ขั้นตอนการอัพเกรด CX380
  คู่มือ CX380X
  ขั้นตอนการอัพเกรด V100+ Platform
  Channel Table for CX1xx CX380
  ขั้นตอนการลง Channel Table CX380D3
  ขั้นตอนการลง Channel Table CX1xx
  ขั้นตอนการอัพเกรด FX300
Rover : คู่มือ Rover HD Protab
  คู่มือ Rover HD Tab9