News

Previous Next

Training for CSLoxinfo

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัท บางกอกดาต้าคอม จำกัด ได้จัดอบรมให้ทางบริษัท CS Loxinfo จำกัด ในเนื้อหา Fttx และ N-GPON โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมมาตร แสงเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า สาขาโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและที่ปรึกษาบริษัทเป็นผู้ให้การบรรยายโดยได้รับผลตอบรับดีมากจากทางผูุ้เข้าอบรมพร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดและร่วมถ่ายภาพด้วยกันหลังจบการอบรม