UX400
From T1 to 100G
กิจกรรม BDC ปันสุขให้กับน้องๆ รร.คีรีวงศ์วัฒนา

16 ธันวาคม 2559
คุณ วรัตม์ ประพิณมงคลการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะพนักงาน เดินทางไปยัง โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อร่วมทำ กิจกรรม BDC ปันสุขให้น้อง โดยมีกิจกรรม เลี้ยงอาหาร กลางวัน มอบทุนการศึกษาสำหรับน้องๆเรียนดี ยากจน ความประพฤติดี รวมทั้งสิ้น 45 ทุน และยังมอบทุน อีก 40,000 บาท ให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม และ ร่วมกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ร่วมกับเด็กๆ พร้อมกับนำสิ่งของ อาทิ ทีวี คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ขนม ของเล่น เสื้อกีฬา ชุดไทยสำหรับรำ ไปร่วมปันสุขให้กับน้องในครั้งนี้อีกด้วย

วันที่ 4 เมษายน 2561 บริษัท บางกอกดาต้าคอม จำกัด ได้จัดอบรมให้ทาง True ในเนื้อหา Fttx โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมมาตร แสงเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า สาขาโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและที่ปรึกษาบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย ซึ่งได้รับผลตอบรับดีจากทางผูุ้เข้าเข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดในการปฎิบัติงานจริง