News

Training Fttx for True

วันที่ 4 เมษายน 2561 บริษัท บางกอกดาต้าคอม จำกัด ได้จัดอบรมให้ทาง True ในเนื้อหา Fttx โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมมาตร แสงเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า สาขาโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและที่ปรึกษาบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย ซึ่งได้รับผลตอบรับดีจากทางผูุ้เข้าเข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดในการปฎิบัติงานจริง